1. Vymezení pojmů

a) Kurzy a kroužky a další vzdělávací a volnočasové tituly v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedené jsou organizovány Volnočasovým centrem Všeználek – Iva Kamínková, IČ: 87297001 (dále jen „provozovatel“).

b) Kurzy, kroužky a další skupinové tituly jsou dále pod souhrnným označením „program“.

2. Přihlášky, platby a storno podmínky

a) Přihlášky se podávají prostřednictvím online formuláře dostupného z webu www.vasvseznalek.cz, pokud není u daného programu výslovně uvedeno jinak.

b) Potvrzení přihlášky, instrukce k platbě kurzovného i další důležité informace ke kurzům zasíláme na emailovou adresu uvedenou v přihláškovém formuláři. Čtěte je prosím s maximální pozorností.

c) Kurzovné se hradí převodem neprodleně po obdržení platebních instrukcí. Teprve připsáním úhrady na účet provozovatele je místo účastníkovi rezervováno.

d) V individuálních případech lze dojednat platbu v hotovosti. V takovém případě toto uveďte v poli přihláškového formuláře určeném pro poznámky.

e) Tamtéž prosím zaznamenejte, pokud si přejete, aby fakturace byla na jiného plátce (pokud máte třeba možnost nechat si program zaplatit svým zaměstnavatelem).

f) Každý program má svou stanovenou minimální kapacitu, která musí být naplněna, aby provozovatel program otevřel, a svoji maximální kapacitu, po jejímž naplnění již provozovatel nemůže přijímat další zájemce.

g) Pokud by vámi objednaný a uhrazený program nedosáhl potřebné naplněnosti, byl by v předstihu před plánovaným zahájením zrušen, v tom případě vrátí provozovatel zpět celou částku na účet, z něhož byla učiněna platba.

h) Při dovršení maximálního počtu přihlášených bude možné hlásit další účastníky jen do pozice náhradníků. Platební instrukce v tom případě neposíláme, ale obdržíte informaci, že účastník je v pozici čekatelů.

3. Zpracování osobních údajů

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováváním poskytnutých osobních údajů pro organizační účely Volnočasového centra Všeználek. Vaše údaje nesdílíme nikdy s nikým. Tento souhlas je udělen na dobu nezbytně nutnou a můžete jej kdykoli písemnou (elektronickou) formou odvolat.

4. Rušení

a) O státních svátcích program neprobíhá. Program pro děti ve věku základní školy dále neprobíhá ani ve dnech, kdy není výuka v ZŠ Kostelec nad Černými lesy, organizace školního roku zde. Programy výslovně určené pro děti ve věku mateřské školky v těchto dnech rovněž neprobíhají, nevztahuje se však na ně „ředitelské volno“, kdy konané normálně jsou.

b) Pokud je konkrétní lekce provozovatelem zrušena (například pro nemoc lektora), dochází vždy k náhradnímu plnění v jiném termínu. Počet zaplacených lekcí je uveden v detailech každého programu, jejich počet je provozovatelem dodržen. Pokud by se to nepodařilo, budou Vám prostředky za neuskutečněné a nenahrazené lekce vráceny.

c) Nevracíme prostředky za nenavštívené lekce. Na základě potvrzení lékaře (pokud dítě chybí 4 a víc lekcí za sebou) je vratných 60 % uhrazené částky z každé lekce.

5. Způsobilost, odpovědnost a pravidla

a) Lektor za nezletilé účastníky programu odpovídá v čase vymezeném trváním programu s minimální nutnou dobou před a po programu určenou k převzetí a předání nezletilého. V případě nezletilého, u něhož zákonný zástupce uvedl, že může přicházet na program a opouštět jej bez doprovodu, je lektor odpovědný jen za čas vymezený trváním programu a dobu nezbytně nutnou před a po ukončení programu.

b) V prostorách určených pro realizaci programu jsou účastníci povinni chovat se v souladu s provozním řádem prostor. O těchto pravidlech poučuje nezletilého účastníka jeho zákonný zástupce, dospělého s nimi seznamuje lektor. Pro nezletilé platí zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení během programu.

c) Vyhrazujeme si právo změnit lektora.

Odesláním přihláškového formuláře účastník (anebo zákonný zástupce) stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a že je v plném rozsahu akceptuje.

V Kostelci nad Černými lesy dne 17. května 2024

Iva Kamínková, v. r.